Om oss

ResursCenter för kvinnor i Stockholm Berus är ett av 160 Resurscentra för kvinnor i Sverige. Verksamheten syftar till att öka  kvinnors inflytande och stärka kvinnors ställning i samhället.

Resurscentra för kvinnor startades i mitten på 1990-talet i hela landet. På uppdrag av regeringen bidrar Nutek (Verket för näringslivsutveckling), med viss finansiering inom ramen för Nationellt program för utveckling av resurscentra för kvinnor. De  projekt som Nutek stödjer ska förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom de regionala tillväxtprogrammen.

Resurscentra arbetar för att öka kvinnors inflytande i regionen och stärka kvinnors ställning i samhället – lokalt, regionalt och nationellt. De startas på initiativ av kvinnor själva och verksamheten bedrivs enligt empowermentprincipen, det vill säga på gräsrotsnivå med målet att kvinnor ska synas och bli mer delaktiga i samhällslivet och det regionala tillväxtarbetet.

Lokala resurscentras verksamhet kan ses som ett steg innan Arbetsförmedling  och NyföretagarCentrum, men även som ett alternativ till dessa. Det som särskiljer ett resurscentrum är att här kan kvinnor pröva nya sätt och metoder för  att komma ut på arbetsmarknaden och starta företag. Kontakten med ett resurscentrum ska vara en väg till kompetensutveckling och skapa.

Om-oss


Läs mer om Resurscentrum för kvinnor  i Sverige på Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor http://www.nrckvinnor.org/  
 

Om styrelsen föreningen Berus

Årsmöte och medlemsmöte är förenings högsta beslutande organ. Mellan årsmötena sköts föreningens ekonomi och löpande verksamhet av styrelsen som består av fem kvinnor som arbetar ideellt. Den nuvarande Styrelsens sammansättning valdes 26 april 2017 vid årsmötet. Som regel, med undantag för sommaren, hålls styrelsemöte varje månad. Du kan skicka ditt förslag till vår styrelse. Adresserna ser du nedan.

Larissa Godlewski ordförande Tele: 076 1937546 E-post: larissa_god@hotmail.com

Irena Senutaite sekreterare Tele: 070 2850316 E-post: irenaberus@hotmail.com

Natalia Dombrovskaia kassör Tele: 073 5200952 E-post: natousha01@yahoo.com

Iyldyz Amanova styrelseledamot Tele: 073 7307197 E-post: jyldyz.ru@mail.ru

Indre Novikaite styrelseledamot Tele: 076 2005193 E-post: indre_tolima@hotmail.com